Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz
Działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

BUDKRUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gabriela Narutowicza 16

 

w ramach działania
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
otrzymał za pośrednictwem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ulicy Pańskiej 81/83,

 

dofinansowanie na realizację Projektu pt.
„Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDKRUSZ Sp. z o.o.”
określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-04-0103/20.
 
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 232 329,75
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 232 329,75
 
Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-07-01 i kończy się w dniu 2020-09-30

 

 
BUDKRUSZ Sp. z o.o. osiągnął wskaźnik rezultatu utrzymując prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w okresie kwalifikowalności Projektu.